Hlavní obsah

Popis projektu

»ResiBil« je projekt Evropské unie, realizovaný v rámci česko-saského Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR). Projekt je realizován v rámci úzké spolupráce mezi Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG), Českou geologickou službou a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka. Řešené území zahrnuje východní část česko-saského pohraničí.

Cíle projektu

  • Zpracování dlouhodobých strategií přeshraničního využívání zdrojů podzemních vod
  • Provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zásob podzemních vod pro dílčí území
  • Definování spolehlivých závěrů k množství zásob podzemních vod, jejich citlivosti vůči změně klimatu, možností jejich využití a opatření pro jejich adaptaci s ohledem na měnící se vodní režim v krajině
  • Definování strategií pro adaptaci a možných opatření

Fakta a základní informace

ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání
Program EU INTERREG V A »Ahoj sousede. Hallo Nachbar.« Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020
Doba realizace projektu 07/2016 až 12/2020
Projektoví partneři

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii

Česká geologická služba, Praha

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v.v.i., Praha

Celkový rozpočet 2,5 milionu EUR

 

Projekt »ResiBil« vychází z poznatků, získaných v rámci předchozího projektu »GRACE«, jehož výsledky mají být dále rozvíjeny a rozšířeny o další odborné aspekty. Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV) přitom převzal roli hlavního příjemce,  Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii je partnerem projektu.

V rámci projektu »GRACE« byly získány první poznatky o pozadí poklesu hladin podzemních vod v oblasti údolí Křinice (Kirnitzschtal) a v Žitavských horách (Zittauer Gebirge), který je možno sledovat již od devadesátých let 20. století. Výzkumy ukázaly, že příčiny tohoto stavu jsou jak vlivy změny klimatu v důsledku let s nízkým úhrnem srážek, ale i antropogenní vlivy v podobě odběru podzemních vod.

Výsledkem byly společné strategie, zpracované se zapojením veřejnosti, jejichž cílem je zajistit udržitelné využívání a ochranu zdrojů podzemních vod v řešených územích.

Na internetové stránky projektu GRACE se dostanete zde

A

Artézsky napjatá Vlastnost zvodně, charakterizovaná plochou tlaku podzemní vody, ležící nad úrovní terénu

 

G

Granodiorit Vyvřelá hlubinná hornina mezi žulou a dioritem

 

H

Hercynikum Geologicky významná fáze prvohorní orogeneze (vznik Pangaey), odvozeno od Curia Variscorum (původní název města Hof v Bavorsku)
Hranice nepropustná Horninové prostředí, které ohraničí vodonosné vrstvy podzemní vody a je téměř vodonepropustné

 

I

Izolátor Horninové prostředí s nízkou propustností vody

 

K

KliWES Projekt spolupráce Zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG), Technické univerzity (TU) v Drážďanech a společnosti s r. o. DHI WASY GmbH, který řeší dopady předpovídaných změn klimatu na vodní a látkový režim v povodích saských vod

 

L

Lužický zlom Geologická poruchová zóna; jako zlom odděluje lužickou žulu od jižně se nacházejících křídových pískovců severních Čech

 

M

Mocnost Z pohledu geologického: vertikální tloušťka horninové vrstvy
Z pohledu hydrologického: svislá vzdálenost mezi horním a dolní ohraničením zvodně

 

N

Nesaturovaná zóna Část litosféry, kde se v pórech nachází zčástí vzduch a zčástí voda
Numerický model Numerické modely slouží pro počítačové řešení matematických systémů rovnic; model je zjednodušené zobrazení reality

 

O

Odtok Proudění vody pod vlivem hydraulického gradientu po povrchu reliéfu a pod zemským povrchem

 

P

Podpovrchový odtok Část odtoku, která přitéká do recipientu jako reakce na určitou událost (např. srážky) z přípovrchových půdních vrstev
Porucha (dislokace) Plocha nebo zóna, podél které došlo k přemístění hornin paralelně k ploše/zóně
Povrchový odtok Část odtoku, který je po zemkém povrchu bezprostředně odváděn do recipientu jako reakce na určitou údálost (např. srážky)
Přímý odtok Součet povrchového odtoku a podpovrchového odtoku
Projekce klimatu Simulovaná reakce systému klimatu na budoucí vývoj emise nebo koncentrace skleníkových plynů významných pro klima a aerosolů v ovzduší

 

R

Recipient Přírodní nebo umělá voda, do níž se odvádí odtékající voda (např. dešťová voda)
Regionalizace Přenos vlastnosti z pozorovaného území na nepozorované podobné území, kde informace o této vlastnosti chybí

 

S

Soubor Sbírka klimatických simulací na bázi měnicích se okrajových podmínek a modelových parametrů, slouží k vypracování velké škály výsledků, pomocí nichž je zobrazeno spektrum možných vývojů
Starší paleozoikum Starší prvohory (geologická éra; není přesně definována, většinou karbon až devon, zčásti mississippium)

 

T

Tvorba nové podzemní vody Nově vznikající podzemní voda vsakováním srážek nebo vody z povrchových vod

 

V

Vodní režim Souhrn charakteristických změn stavu vodních objektů v čase a množství ve vymezeném území, diferencovaně podle jednotlivých složek (srážky, evapotranspirace, odtok povrchový,  odtok podzemní vody, podpovrchový odtok)

 

W

WEREX V Způsob modelování na regionální úrovni k tvorbě regionálních projekcí klimatu pro Sasko

 

Z

Zvodeň (akvifer) Hydraulicky jednotná a souvislá akumulace gravitačních podzemních vod v hornině

 

zpět na začátek stránky