Hlavní obsah

Výsledky

Glosář odborných výrazů

Na základě intenzivní spolupráce  partnerů byl zpracován rozsáhlý česko-německo-anglický glosář odborných výrazů z oblasti geologie, hydrogeologie a vodního hospodářství. Glosář bude ke stažení na Downloads. Glosář je k dispozici v excelovém souboru a v souboru .pdf (výrazy jsou seřazené podle české i německé abecedy).

  

Aktuální odborné výsledky

Cyklus publikací /Schriftenreihe LfULG

Kniha je k dispozici pouze v němčině.

Tato publikace se zaměřuje na popis  základní geologické situace v celém zájmovém území a v pilotní oblasti Lückendorf na severovýchodě zájmového území. Tyto údaje jsou základem pro další geologické, hydrogeologické a hydrologické výzkumy. Regionální výsledky jsou doplněny o geofyzikální výzkumy a vrty, provedené v jednotlivých pilotních oblastech. Za účelem hlubšího hodnocení geologických výsledků na saském území je nutno tuto publikaci vnímat jako doplněk k publikaci „Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem“.

Na německých webových stránkách ResiBil najdete publikaci pod "Downloads".

Geologická publikace

Publikace je zaměřena na geologické poměry v zájmové oblasti projektu. Jsou zde představeny jak geologické celky a tektonické struktury, tak zajímavé lokality v česko-saském pomezí.

Geologická publikace může být stažena zde.

Přehledná přeshraniční geologická mapa

V rámci projektu byla ve spolupráci s Českou geologickou službou vytvořena přeshraniční geologická mapa v měřítku 1:100 000. Na této mapě byl poprvé podniknut inovativní pokus, zachytit křídové sedimenty přeshraničně a najít společnou stratigrafickou korelaci pro křídu. Tento záměr byl podpořen předními odborníky na období křídy z Česka a Německa. Dále měly být zohledněny hlubší horniny pod křídovými vrstvami (v hloubkách 500 až 1 000 metrů).
Výsledkem byla schematizovaná přehledná mapa přeměněného podloží. Geologická mapa ukazuje celé území, řešené projektem ResiBil podporovaným EU (bez třetihorních a čtvrtohorních pokryvů). Usazeniny z doby po období křídy jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud v řešeném území dosáhly signifikantních mocností, jako například na východě (Žitavská pánev, Hrádecká  pánev).
V této formě zobrazení se v řešeném území vyskytují především tři různé druhy hornin, kterým lze přiřadit různé způsoby a období jejich vzniku. Červené barvy znázorňují  plutonsky vzniklé horniny granitoidního složení, zelené barvy  symbolizují různé sedimentární horniny a fialové barvy znázorňují vulkanicky vzniklé horniny.

Geologická mapu je možné si stáhnout, nachází se v části Ke stažení.

Přeshraniční gravimetrická mapa

Gravimetrie, tedy měření tíhové síly, zkoumá rozšíření hornin o různé hustotě v podloží. Z toho pak lze odvodit závěry ke stavbě struktury a látkovému rozdělení v regionu.
Pro projekt ResiBil byla gravimetrická data z česko-saského pohraničí zpracována jednotně, aby tak bylo možno získat přesnější poznatky o geologické struktuře. Přitom je porovnána na místě naměřená (skutečná) hodnota tíhového pole s teoretickým tíhovým polem zemského elipsoidu, aby tak bylo možno vyhodnotit, jaké geologické struktury by se v podloží mohly vyskytovat.
Zobrazená gravimetrická mapa se skládá z hodnot, vyjádřených barevnými kódy, zachycujících tíhové hodnoty hornin na daném místě. Obrázek reliéfu gravimetrických anomálií podporuje zobrazení a přehlednost. Modré a zelené barvy přitom odpovídají nízkým hodnotám (například měkké horniny, jako pískovec) a žluté až červené barvy reprezentují vysoké hodnoty (například  pevné horniny, jako například žula). Mapa zobrazuje různé struktury, které lze nalézt na geologické mapě, odrážejí však i geologické poměry pod rozšířenými křídovvými sedimenty, jako například Oherský rift, probíhající ve směru severovýchod - jihozápad (modře) nebo Lužický masiv na severu (červeně; granity a granodiority).

Gravimetrickou mapu je možné si rovněž stáhnout, nachází se v části Ke stažení.

Hydrogeologická publikace

Tato publikace se zaměřuje na hydrogeologické podmínky v zájmovém území, na projektované ovlivnění vodního režimu v závislosti na změně klimatu a na potenciální vývoj zásob pitné vody v rámci sledovaných pilotních oblastí. S přihlédnutím k souboru scénářů potenciálního vývoje klimatu bylo možno dospět k závěrům o aktuálních a v budoucnu využitelných zásobách podzemní vody a formulovat doporučení ohledně odpovídající prevence.

Publikace v oblasti hydrogeologie je dostupná v části „Ke stažení“.


Výsledky budou zveřejňovány postupně v dalším průběhu projektu.


Výsledky budou zveřejňovány postupně v dalším průběhu projektu.

zpět na začátek stránky